FORMER ATHEX

Athens Stock Exchange - Venue of the 4th Athens Biennale

Architect Nikolaos Zoumboulidis  Location Sofokleous st, Athens, Greece  Completion 1934